اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،,تهران،ایران

2 دانشیارگروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهیدبهشتی تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه:  تنوع­بخشی به اقتصاد سکونتگاه­های روستایی در کشورهای در حال توسعه، سبب بهبود فرصتهای شغلی غیرکشاورزی در مناطق روستایی شده و همینطور تأثیر مهمی در رفاه خانوارهای روستایی دارد. امروزه، توسعه­ی بخش­های غیر کشاورزی و تنوع­بخشی به فعالیت­ها در روستاها، راه حل اساسی توسعه روستایی در بسیاری از جوامع است.
هدف:  بررسی اثر تنوع بخشی فعالیت­های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان ملکشاهی استان ایلام است.
روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و به روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق شامل روش کتابخانه‌ای و روش پیمایش مقطعی است. حجم نمونه انتخابی از مردم محلی، در این پژوهش 308 نفر می ‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه ها تعیین شد. برای آزمون فرضیات از آزمون­های T تک نمونه­ای  و دو نمونه­ای، ویلکاکسون، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردیده است. پردازش داده­های تحقیق به کمک نرم­افزار SPSS انجام خواهد شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام است.
یافته ها و بحث:  با توجه به آزمون ناپارامتریک فریدمن، سطح معناداری 95 درصد برای شاخص­های نقش دامداری و معیشت خانوار وجود دارد. از طریق آزمون تی تک نمونه­ای و با در نظر گرفتن خروجی­ها، اینگونه استدلال نمود که از منظر مسئولین، توسعه دامداری توانسته­اند بر روی وضعیت اقتصادی اثر بگذارد.
نتیجه­ گیری: نتایج آن حاکی از مسئله می­باشد که مطابق آزمون­های آماری گرفته شده، هم فرضیه نقش دامداری در معیشت خانوارهای روستایی و هم فرضیه ارتباط تنوع فعالیت اقتصادی و معیشت پایدار خانوار روستایی تأیید می­شوند و این ساختار­ها توانسته­اند موجبات معیشت پایدار خانوارهای روستایی منطقه را فراهم آورند که نشان از نیازمندی در راستایی برنامه­ریزی مجدد در این راستا می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات