اثر تنوع بخشی فعالیت‌های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی با تاکید بر دامپروری (مورد مطالعه روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،,تهران،ایران

2 دانشیارگروه جغرافیا، دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهیدبهشتی تهران، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه:  تنوع­بخشی به اقتصاد سکونتگاه­های روستایی در کشورهای در حال توسعه، سبب بهبود فرصتهای شغلی غیرکشاورزی در مناطق روستایی شده و همینطور تأثیر مهمی در رفاه خانوارهای روستایی دارد. امروزه، توسعه­ی بخش­های غیر کشاورزی و تنوع­بخشی به فعالیت­ها در روستاها، راه حل اساسی توسعه روستایی در بسیاری از جوامع است.
هدف:  بررسی اثر تنوع بخشی فعالیت­های اقتصادی در معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان ملکشاهی استان ایلام است.
روش شناسی: تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و به روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق شامل روش کتابخانه‌ای و روش پیمایش مقطعی است. حجم نمونه انتخابی از مردم محلی، در این پژوهش 308 نفر می ‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه ها تعیین شد. برای آزمون فرضیات از آزمون­های T تک نمونه­ای  و دو نمونه­ای، ویلکاکسون، رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده گردیده است. پردازش داده­های تحقیق به کمک نرم­افزار SPSS انجام خواهد شد.
قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر روستاهای شهرستان ملکشاهی استان ایلام است.
یافته ها و بحث:  با توجه به آزمون ناپارامتریک فریدمن، سطح معناداری 95 درصد برای شاخص­های نقش دامداری و معیشت خانوار وجود دارد. از طریق آزمون تی تک نمونه­ای و با در نظر گرفتن خروجی­ها، اینگونه استدلال نمود که از منظر مسئولین، توسعه دامداری توانسته­اند بر روی وضعیت اقتصادی اثر بگذارد.
نتیجه­ گیری: نتایج آن حاکی از مسئله می­باشد که مطابق آزمون­های آماری گرفته شده، هم فرضیه نقش دامداری در معیشت خانوارهای روستایی و هم فرضیه ارتباط تنوع فعالیت اقتصادی و معیشت پایدار خانوار روستایی تأیید می­شوند و این ساختار­ها توانسته­اند موجبات معیشت پایدار خانوارهای روستایی منطقه را فراهم آورند که نشان از نیازمندی در راستایی برنامه­ریزی مجدد در این راستا می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of diversifying economic activities in the sustainable livelihood of rural households through animal husbandry (case study: Villages of Malekshahi County, Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • Akbar Afsharniya 1
  • Bijan Rahmani 2
  • Shohreh Taj 3
1 PhD Candidate in Geography and Rural Planning, , Central TehranBranch, ,Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor Department of Geography, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University,Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Geography , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Diversifying the economy of rural settlements in developing countries has improved non-agricultural opportunities for villagers that affect the welfare of rural households. Today, the development of non-agricultural sectors and diversification of activities in villages is the solution of rural development in many societies.
Objectives: Investigating the effect of diversification of economic activities on the sustainable livelihood of rural households in Malekshahi city, Ilam province.
Methodology: The current research is descriptive-analytical, and applied in terms of nature. The method of data collection in this research includes library method and cross-sectional survey method. The size of the selected sample of local people in this research is 308 people, which was determined using Cochran's formula. One-sample and two-sample T-tests, Wilcoxon, regression and path analysis were used to test the hypotheses. Research data was analyzed with the help of SPSS software.
Geographical Context: The geographical territory of the present research is the villages of Malekshahi County, Ilam Province.
Results and Discussion: According to Friedman's non-parametric test, there is a significance level of 95% for the indicators of the role of animal husbandry and household livelihood. Through a sample T-Tech test and taking into account the outputs, he argued that from the point of view of the authorities, the development of animal husbandry was able to affect the economic situation.
Conclusion: The results indicate that according to the statistical tests taken from the components of the two hypotheses, both hypotheses are confirmed and these structures were able to provide sustainable livelihoods for rural households in the region, which indicates the need for re-planning in this direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diversification of economic activities
  • animal husbandry
  • sustainable livelihood
  • Malekshahi city