تحلیل فضایی حساسیت وقوع زمین لغزش در محدوده‌های روستایی و شهری با استفاده از شاخص‌های اقلیمی و توپوگرافیک (مطالعه موردی :حریم مناطق تابع شهرستان گرگان در حوضه آبخیز زرین گل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام‌نور.

2 عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی،دانشکده شهیدچمران ،دانشگاه فنی و حرفه ای، واحد کرمان،کرمان،ایران.

چکیده

پدیده زمین‌لغزش یکی از پدیده‌های مهم و قابل‌توجه در مسائل زیست‌محیطی، آبخیزداری و منابع طبیعی می‌باشد. در این راستا با توجه به موضوع هدف پژوهش فوق پهنه‌بندی و ارزیابی حساسیت وقوع زمین لغزش در حریم مناطق تابع شهرگرگان در حوضه آبخیز زرین گل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است. تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت مسئله و موضوع موردبررسی، از نوع توصیفی - تحلیلی و از حیث مطالعات کاربردی با تأکید بر روش‌های کمی است. جهت تحلیل فضایی حساسیت وقوع زمین لغزش معیارهایی از قبیل: (شیب، جهت شیب، کاربری اراضی، فاصله از مراکز سکونتی، انحنای زمین، بارش، ارتفاع، تراکم پوشش گیاهی، زمین‌شناسی، خاک، تراکم آبراهه، فاصله از جاده مورد ملاحظه قرارگرفته‌اند به‌منظور محاسبه تراکم و میزان سبزی پوشش گیاهی از پروداکت (Mod13Q1) سنجنده مودیس ماهواره Terra استفاده گردید و خروجی نهایی با روش هم‌پوشانی، هم‌پیوند در محیط GISمحاسبه شد. تمامی فرایندها و تجزیه تحلیل داده‌ها در محیط(Spss,Excell) و نرم‌افزار (GIS) انجام گردید. همچنین جهت ارزیابی و اعتبار سنجی مدل‌ها از منحنی(ROC) استفاده شد. نتایج بدست آمده نقشه نهایی حساسیت وقوع زمین لغزش نشان‌دهنده آن است که طبقه 5 با ضریب لغزش بالا 90/13 درصد از کل مساحت منطقه، طبقه4 با ضریب لغزش زیاد 89/17 درصد، طبقه3 با ضریب متوسط90/33 درصد، طبقه 2 با ضریب کم91/22 درصد، طبقه1 با ضریب خیلی کم40/11 درصد را به خود اختصاص داده‌اند درنتیجه 79/31 درصد از کل منطقه در معرض لغزش شدید قرار دارد. همچنین روستاهای در محدوده خطر زیاد شامل روستاهای(مرتع قزلق،مرتع شکر علی،خیرات، نومل،توسکستان،فیض‌آباد،مریم آباد) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401
  • تاریخ دریافت: 04 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 10 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 23 فروردین 1401