بررسی شیوه های تبلیغاتی در جذب اکوتوریست های داخلی و انگیزه آنها از گردشگری در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه دولتی صدرالدین عینی تاجیکستان، دوشنبه، تاجیکستان.

چکیده

در سال‌های اخیر علاقه گردشگران به محیط زیست و جاذبه‌های طبیعی بیشتر شده است. با تنوع و پیچیدگی انگیزه گردشگران، انجام بررسی‌های منظم درباره مقاصد گردشگری جهت کمک به نیازها و علایق مسافران امری ضروری قلمداد می‌شود. بنابراین آگاهی از رفتار و علایق گردشگران نیز در بازاریابی موثر بوده و می‌تواند باعث افزایش بازدیدکنندگان از محصولات طبیعی گردشگری از قبیل پناهگاه حیات وحش، پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده گردد. بدین منظور در تحقیق حاضر انگیزه و هدف اکوتوریست‌ها از این روش گردشگری و نقش شیوه‌های تبلیغاتی در افزایش جذب گردشگران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار 42 پرسشنامه بین گردشگران پخش گردید. روایی پرسشنامه (49 گویه) با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای شاخص تبلیغاتی، انگیزشی و شناختی-اجتماعی به ترتیب برابر 855/0، 892/0 و 918/0 محاسبه و در حد خوب و عالی تعیین شد. با استفاده از تحلیل عاملی به روش مولفه‌های اصلی و چرخش به روش واریماکس، گویه‌های شاخص‌های تبلیغاتی، انگیزشی و شناختی-اجتماعی به ترتیب در 5، 6 و 3 مولفه قرار گرفتند، بطوریکه اولویت‌های اول تا پنجم شاخص تبلیغاتی "مراکز اطلاع‌رسانی داخلی"، "نقشه معرف مناطق"، "سایر موارد"، "دفترچه راهنمای گردشگری" و "تابلو جاده‌ای"، اولویت اول تا ششم شاخص انگیزشی"فرصت‌های پیاده‌روی، کوه‌پیمایی و غواصی"، "استراحت و آسایش"، "تجربه طبیعت"، "مشاهده حیات وحش"، "بازدید از یکی از محل‌های نمادین ایران" و "نزدیکی به محل اقامت"، و در نهایت مولفه اول تا سوم شاخص شناختی-اجتماعی"علاقمندی به کسب اطلاعات از مناطق اکوتوریستی"، "رضایت از تماشای مناطق تحت حفاظت/شکار ممنوع " و "تبلیغات برای بازاریابی مناطق اکوتوریستی" تعیین شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 30 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 31 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 04 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 آذر 1400