تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری (مطالعه موردی: اماکن مذهبی شهر رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری جغرافیا، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

3 دانش آموخته کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: گردشگری مذهبی یکی از مهمترین و پر رونق ترین شاخه‌های صنعت گردشگری است که اثرات قابل توجهی را در ابعاد مختلف جوامع، به ویژه اقتصاد آنها بر جای گذاشته است. ا

هدف پژوهش : هدف از این مقاله معرفی و شناسایی اماکن مذهبی و استفاده بهینه از این اماکن مذهبی در راستای توسعه گردشگری در شهر رشت می‌باشد.

روش شناسی تحقیق: این مقاله با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی همراه با مطالعات میدانی و جامعه آماری کلیه ساکنان شهر رشت بوده و شامل کارشناسان گردشگری، سازمان اوقاف، شهرداری، مسکن و شهرسازی، افراد باسواد ساکن در حاشیه مکانهای مذهبی می‌باشند .حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 384n= نفر انتخاب شد. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته بود، به منظور به دست آوردن سنجش دیدگاه ساکنان در خصوص مؤلفه‌های ذکر شده از آزمون T تک نمونه‌ای استفاده شد.

قلمروجغرافیایی پژوهش: شهر رشت در استان گیلان و کلیه اماکن مذهبی آن است.

یافته‌ها و بحث: مطالعات اسنادی و میدانی نشان می‌دهد که در شهر رشت اماکن مذهبی زیادی وجود داردکه با برنامه ریزی درست و تبلیغات مناسب می‌تواند باعث افزایش درآمد شهر نشینان و اشتغال برخی از جوانان بیکار در این شهر گردد.

نتایج: نتایج بدست آمده از تحلیل مؤلفه‌های مختلف مرتبط با گردشگری مذهبی از جمله تبلیغات، توسعه شهر، موانع، مشارکت، بعد اقتصادی، بعد معنوی و قابلیت های موجود در شهر رشت نشان می‌دهد که تفاوت معنی داری بین پاسخ دهندگان به گزینه‌های مختلف گویه‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 02 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 29 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 04 مهر 1400