بررسی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان پرآو در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: کوه‌ها و سیستم‌های کوهستانی با داشتن ویژگی‌های متنوع توپوگرافیک و جغرافیایی، زیستی، اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی با اکسیژن بالای محیط، زهکشی دمایی مناسب، رطوبت نسبی مطلوب و چشم‌اندازهای بدیع به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل شده است.
هدف: هدف از این تحقیق، بررسی و شناسایی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه است.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل SWOT انجام شده است.
قلمرو جغرافیایی: پَرآو رشته کوهی امتداد یافته از شمال غرب تا شمال شرق شهر کرمانشاه، با طول تقریبی 80 کیلومتر و وسعت تقریبی حدود 980 کیلومترمربع و بخشی از رشته کوه زاگرس در غرب ایران می باشد.
یافته‌ها: یافته‎ها نشان داد میانگین رتبه­ای برای مجموع عوامل داخلی (قوت) 3/1 و وزن نهایی آن 15/1 است، میانگین رتبه‌ای مجموع عوامل داخلی(ضعف) 37/1 و وزن نهایی 634/0 می­باشد. این بیانگر بالا بودن تأثیر نقاط قوت در توسعه پتانسیل‌های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه است. میانگین رتبه­ای مجموع عوامل خارجی (فرصت­) برابر با 46/1 و وزن نهایی 54/0 است. میانگین رتبه­ای مجموع عوامل خارجی (تهدید) 34/1 و وزن نهایی 824/0 می­باشد.
نتیجه‎گیری: پرآو قوت‌ها و فرصت‌های خوبی دارد که می‌توان با راهبردهای تأثیر گذار بر محیط کوهستان در جهت تقویت و رشد پتانسیل‌های آن کوشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 22 اردیبهشت 1400