بررسی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان پرآو در شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرمانشاه/ایران

2 کرمانشاه /ایران

چکیده

کوه‌ها و سیستم‌های کوهستانی با داشتن ویژگی‌های متنوع توپوگرافیک و جغرافیایی، زیستی، اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی با اکسیژن بالای محیط، زهکشی دمایی مناسب، رطوبت نسبی مطلوب و چشم‌اندازهای بدیع به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل شده است. هدف از این تحقیق، بررسی و شناسایی پتانسیل‌های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل SWOT انجام شده است. نتایج نشان داد میانگین رتبه‌ای برای مجموع عوامل داخلی (قوت) 3/1 و وزن نهایی آن 15/1 است، میانگین رتبه‌ای مجموع عوامل داخلی(ضعف) 37/1 و وزن نهایی 634/0 می‌باشد. این بیانگر بالا بودن تأثیر نقاط قوت در توسعه پتانسیل‌های گردشگری کوهستان شهر کرمانشاه است. میانگین رتبه‌ای مجموع عوامل خارجی(فرصت‌) برابر با 46/1 و وزن نهایی 54/0 است. میانگین رتبه‌ای مجموع عوامل خارجی(تهدید) 34/1 و وزن نهایی 824/0 می‌باشد. پرآو قوت‌ها و فرصت‌های خوبی دارد که می‌توان با راهبردهای تأثیر گذار بر محیط کوهستان در جهت تقویت و رشد پتانسیل‌های آن کوشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1400
  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 08 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1400