کلیدواژه‌ها = توسعه اقتصادی
پیامدهای سیاستهای دولت در توسعه روستایی طی برنامه چهارم وپنجم توسعه اقتصادی ( مطالعه موردی روستاهای شهرستان آستارا )

دوره 7، شماره 2، شهریور 1402

فرشته عبادالهیان؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی؛ حسین اصغری


تحلیل توسعه اقتصادی مناطق شهری از طریق مبادلات ترانزیت جادهای (مطالعه موردی: سیستان)

دوره 6، شماره 2، تیر 1401

حامد شهرکی مقدم؛ مریم کریمیان بستانی؛ محمود رضا انوری