بررسی اثرات اجتماعی هدفمند کردن یارانه‌ها در پایداری روستاهای جلگه‌ای و کوهستانی شهرستان رامسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

نگاهی گذرا بر روستاهای کشور مؤید آن است که این مناطق طی دهه‌های اخیر، همواره با چالش‌های اساسی چون نابرابری، فقر، کمبود زیرساخت‌ها، کاهش شدید جمعیت در اثر مهاجرت و سایر مسائل اجتماعی مواجه بوده‌اند تا آنجا که حتی نتوانسته گاهی به بقای خود ادامه دهند. لذا از گذشته تاکنون سیاست‌های اقتصادی مختلفی از جمله پرداخت یارانه جهت بهبود وضعیت خصوصا در جوامع روستایی اتخاذ گردیده است. هدف از مطالعه حاضر آگاهی از اثرات اجتماعی هدفمندی یارانه‌ها در پایداری روستاهای جلگه‌ای و کوهستانی شهرستان رامسر واقع در غرب مازندران و مقایسه آن در این دو ناحیه بود. جامعه آماری، شامل 26 روستا به‌صورت تصادفی انتخاب شد. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 317 پرسش نامه تعیین گردید. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی بوده و جمع‌آوری اطلاعات به دو روش کتابخانه‌ای و میدانی انجام شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار‌های GIS، SPSS و Excel استفاده شد. نتایج ارزیابی شاخص‌های پایداری روستا از نظر اجتماعی و وضعیت مسکن در روستاهای مورد مطالعه قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها تفاوت معنی‌داری نداشت. بعلاوه نتایج نشان داد که روستاییان با پرداخت یارانه بصورت نقدی موافق بودند. نتایج حاصل از جدول توافقی دو طرفه نشان داد که از نظر کلیه شاخص‌های اجتماعی و مسکن در این مطالعه، بعد از هدفمندی یارانه‌ها نیز بین نواحی جلگه‌ای و کوهستانی شهرستان رامسر تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا این مرحله در پایداری روستاهای نواحی جلگه‌ای و کوهستانی شهرستان رامسر تاثیر نداشته است.

کلیدواژه‌ها