تحلیل مؤلفه‌های شهر خلاق در شهر اهواز (مطالعه موردی: محلات منطقه چهار شهرداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر توجه به مطلوبیت فضاهای شهری باعث جذب طبقات خلاق می‌شود؛ که برای تبدیل فضاهای شهری باکیفیت و مطلوبیت بالا به فضاهای شهری، عنصر خلاقیت و ابتکار نقش بسزایی دارد شهرهای خلاق مکانی برای کار کردن وزندگی شهروندان خود به‌خصوص برای نسل جوان، مکانی جذاب برای گردشگران در شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصادی نوظهور (خوشه‌ها و مراکز تحقیقاتی به‌ویژه در زمینه فناوری برتر) هستند. هدف این مقاله بررسی و ارزیابی مؤلفه‌های شهر خلاق در منطقه چهار شهر اهواز در راستای حرکت به‌سوی ایجاد منطقه خلاق می‌باشد. با توجه به اهداف تحقیق و مؤلفه‌های موردبررسی، نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی است جامعه آماری منطقه چهار شهر اهواز می‌باشد و حجم نمونه پژوهش حاضر با توجه به این‌که آمار دقیقی از متخصصین این حوزه مشخص نبود، به‌صورت تصادفی یازده نفر از کارشناسان دانشگاهی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی می‌باشد که پس از مطالعات کتابخانه‌ایی، مؤلفه‌های شهر خلاق گردآوری شد و جایگذاری آن‌ها در یک پرسش‌نامه بسته بین یازده نفر از متخصصین دانشگاهی توزیع شد روش آنالیز تحقیق بر اساس مدل‌های کمی بوده که از میان تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره از مدل AHP استفاده‌شده است سپس میزان برخورداری هریک از محلات منطقه چهار از مؤلفه‌های شهر خلاق به‌صورت مشاهده وزن دهی شده‌اند. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه جهت تحلیل نهایی از نرم‌افزار Expert choiceاستفاده‌شده است نتایج تحقیق نشان می‌دهد در قلمرو موردمطالعه محلات گلستان، منازل منابع طبیعی، سعدی، کوی اساتید، بهارستان، بوستان؛ معین زاده، فرهنگ شهر، کوی سیلو، منازل شهرداری، شهرک دانشگاه، مجتمع مسکونی، شهرک برق، شهرک پیام، لشکرآباد، کوی بیست‌ودو بهمن، پردیس یک، پردیس سه پردیس دو، شهرک الهایی، چنیبیه علیا، کوی مجاهد، رفش آباد و سایر محلات ترتیب برخورداری از مؤلفه‌های شهر خلاق می‌باشند.

کلیدواژه‌ها