بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS و RS در تهران (مطالعه موردی: منطقه 15 کلانشهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی‌، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد آب و هواشناسی ماهواره‌ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 یک گام­اساسی برای مدیریت و برنامه­ریزی توسعه شهری بررسی و شبیه­سازی توسعه­فیزیکی شهر می­باشد. در دنیای امروز، از فناوری­های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مدیریت­شهری استفاده­های فراوانی می­شود. این دو فن، ابزار موثری را برای جمع­آوری و تحلیل اطلاعات زمانی-­ مکانی فراهم می­سازد. در همین راستا، پژوهش حاضر با استفاده از تصاویر ماهواره­ای­ چندزمانه لندست، روند توسعه­کالبدی منطقه 15­شهر تهران از سال 1985 تا سال 2015 مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده است. تصاویر استفاده ­شده در این تحقیق، تصاویر TM 1985، ETM+  2002 وOLI 2015 از ماهواره لندست می­باشند. نتایج بیانگر این است که، منطقه مورد­مطالعه در فاصله­زمانی 1985 تا 2015 با حدود 10.75 درصد رشد شهری مواجه بوده است و تغییر کاربری در این بازه زمانی در افزایش دو کلاس اراضی مسکونی و کاربری­های تجاری و کاهش دوکاربری صنعتی و اراضی­بایر بوده است. با توجه به نتایج حاصل از پردازش تصاویر ماهواره­ای، منطقه 15 گسترش فضایی- کالبدی قابل توجهی داشته است.

کلیدواژه‌ها