تحلیل عوامل اثرگذار برتمایل به بازدید مجدد گردشگران با تاکید بر کیفیت خدمات گردشگری در مقصد ( مورد پژوهی: شهر خرم آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.

چکیده

هدف پژوهش حاضر؛ ارزیابی نقش کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری و تمایل به بازدید مجدد گردشگران در شهرخرم‌آباد می‌باشد. این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه) گردآوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق متخصصان و کارشناسان تأیید گردید. جامعه آماری مورد مطالعه شامل گردشگرانی است که در سال 1399 از شهر خرم‌آباد دیدن کردند. با توجه به نامشخص بودن تعداد گردشگران وارد شده، حجم اقناع محقق 300 نفر انتخاب گردید که به‌صورت تصادفی میان گردشگران توزیع گردید. جهت تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه آزمون توکی، همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری در نرم‌افزار SPSS استفاده شد. آزمون توکی کیفیت خدمات گردشگری (تصویر شناختی و تصویر منحصربه‌فرد) را به سه گروه تقسیم کرده است. نماگرهای معماری و جذابیت‌های شهری، حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی، امکانات، محیط اجتماعی و محیط‌زیست در گروه کیفیت کم، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی با میانگین 08/3 در گروه متوسط و جاذبه‌های تاریخی و محلی در گروه کیفیت تصویر شناختی زیاد قرار گرفته‌اند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که یک رابطه مستقیم و معناداری بین کیفیت خدمات و وفاداری گردشگران وجود دارد.

نتایج تحلیل داده‌ها بر اساس معادلات ساختاری بیانگر این واقعیت است که مولفه تصویر شناختی، تصویر منحصر به فرد دارای نقش (اثر) مثبت و معنادار در وفاداری و تمایل به بازدید مجدد) می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 27 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 آبان 1401