ارزیابی توانمندیهای زمین گردشگری در جنوب غربی ارتفاعات بینالود خراسان رضوی با مدل کومانسکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

مناطق مختلفی از ایران پتانسیل تبدیل به یک مقصد ژئوتوریسمی راداردوپراکندگی ژئو دایورسیتی مختلف ظرفیتی بالقوه از این حیث محسوب می شود. یکی از راهبردهای ایجاد اشتغال جدید،توسعه صنعت توریسم بر مبنای پایش مکان های طبیعی متنوع، مفرح و جذاب گردشگری با سطح دسترسی مناسب است این پژوهش درصددبررسی توانمندی وپتانسیل های ژئوتوریسم و ارائه راهکارها کمک به مدیران ومجریان طرح های توسعه ای در منطقه می باشد تابتوانندبا گسترش واماده سازی زیر ساخت های زمین گردشگری سبب جذب گردشگر در دامنه های جنوب غربی کوههای بینالود(منطقه شمال غرب نیشابور و شهر فیروزه ) از استان خراسان رضوی شوند. روش تحقیق وجمع اوری داده ها با پیمایش میدانی مصاحبه ازاد با افر اد محلی و تحلیل اسناد معتبر کتابخانه ای،استفاده از نقشه های زمین شناسی ،توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای به منظور تهیه نقشه های مورد نیاز وتعیین محل دقیق ژئوسایت ها، بوده است.در تهیه نقشه وژئورفس ومکان یابی سایت ها از(GIS) ودر تجزیه وتحلیل داده ها از(SPSS) استفاده شده، ودر مرحله دوم سایت ها اولویت بندی شده ودر مدل کومانسکو مطالعه وبا توجه به جدول امتیازات، ارزیابی گردید نتایج بدست امده نشان دهنده توانمندی بالای منطقه در بحث زمین گردشگری می باشد . با توجه به بررسی و ارزیابی ارزشهای کلی ژئوسایتها، معدن فیروزه ( با قدمت 7000 ساله) وبا امتیاز 87 درصد رتبه اول، آبشارجریانی بار با امتیاز 83 در رتبه دوم و معادن نمک با امتیاز81رتبه سوم را اخذ نمود.در ارزیابی از ژئوسایت فقط 6 مورد از ان ها رتبه کمتر از 50 درصدداشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 دی 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 18 آبان 1401