تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری (مطالعه موردی شهر لاهیجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور, تهران ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فنی استانبول، استانبول، ترکیه

4 کارشناسی ارشد معماری دانشگاه یزد، ایران

چکیده

مقدمه : فرم شهر، ظرفی است که فعالیت های شهری در آن به وقوع می پیوندد.

هدف پژوهش : این پژوهش با هدف تبیین ارتباط بین عناصر فرم کالبدی شهر وتحقق پذیری شکوفایی شهری در شهر لاهیجان است.

روش شناسی تحقیق: این پژوهش با رویکردی تحلیلی - توصیفی و مدل مورد استفاده در این پژوهش تحلیل عاملی است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون T تک نمونه و نیز نرم افزار spss بهره گرفته شده است.

قلمروجغرافیایی پژوهش : لاهیجان شهری است در شرق استان گیلان که از شمال به دریای خزر، از شرق به لنگرود، از جنوب به دیلمان، از جنوب غربی به سیاهکل و از غرب به آستانۀ اشرفیه محدود میشود که جمعیت آن در سرشماری سال1395برابربا 167544اعلام شده است.

یافته ها و بحث : یافته ها نشان می دهد که بیشترین میزان میانگین ۳/۸۸ متعلق به توزیع فضایی فعالیت‌ها است. کمترین میزان میانگین 19/2 متعلق به اتصال و ارتباطات فضایی است.مقدار ویژه واریانس متناظر نشان می دهد که عوامل اول تا سوم ( توزیع فضایی فعالیت‌ها، شبکه ارتباطی و حمل و نقل و تراکم) روی هم رفته ۶۶/۹۶ درصد از واریانس را شامل می شود. عامل تراکم233/16 درصد از کل واریانس عوامل تاثیرگذار را بر میزان تحقق پذیری شکوفایی شهری به خود اختصاص داده است.

نتایج : اهمیت نقش عامل اول و دوم به ترتیب یعنی توزیع فضایی فعالیت ها، شبکه ارتباطی و حمل و نقل به تنهایی برابر ۴۹/۹۶۶ درصد را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات