تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه پایدارشهری (مطالعه موردی شهر نظرآباد کرج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا،داشنکده ادبیان و علوم انسانی دانشگاه ازاد واحد تهران مرکزی

2 دانشیار گروه جغرافیا ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ،

3 ،دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، گروه جغرافیا ، دانشکده علوم فنون دریایی ، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ،

چکیده

امروزه اولین و مهم ترین موضوع برای حل مسائل روز افزون شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی شهرداریها، درشهرهای درحال توسعه از جمله کشورایران، فقدان منابع مالی پایدار، عدم مدیریت صحیح و برنامه ریزی هزینه است نحوه وصول درآمد توسط شهرداری‌ها در ایران به مسئله قابل تامل تبدیل‌ شده است. دسترسی شهرداری‌ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می‌شود که شهرداری، نقش موثرتر در محیط پیرامونی شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد بنابراین ضرورت مطالعه بیشترمنابع پایدار شهرداریها و نگاه نو در این مسیر، متضمن آینده روشن درجهت توسعه و تحقق شهر ایده آل و پایداری شهر میباشد. درهمین ارتباط مقاله حاضردرنظر دارد به تبیین و بررسی منابع درآمدی شهرداری‌ها بر اساس توسعه شهری پایدار برای شهرداری شهر نظرآباد به عنوان یکی از شهرهای استان البرز بپردازد. نوع تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی و پیمایشی می باشد. وجمع آوری اطلاعات نیز با دو روش اسنادی و مطالعات میدانی درجهت بررسی کاهش درآمدها و افزایش هزینه های شهرداری ، با بهره گیری و تحلیل داده های مرتبط با عملکرد درآمد و هزینه های شهرداری نظراباد در دوره های مختلف که از شهرداری نظراباد اخذ گردید صورت گرفته است که نتایج آن نشان میدهد که طی دوره های مختلف، درآمد های پایدار(مستمر) دارای روند نزولی و درآمدهای ناپایدار دارای افزایش چشمگیری بوده است. که با توجه به موارد یاد شده در نهایت، راهکارهایی از جمله: ، بررسی کارامد اخذ درامدهای پایدار و........... درجهت درآمدزایی پایدار شهرداری پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 24 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 24 دی 1400