بررسی رضایتمندی از کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه ‏های غیررسمی (مطالعه موردی: محلة یوسف ‏آباد تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ;ریزی شهری و توسعة منطقه ای، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 گروه برنامه ریزی شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

آنچه که به تقلیل و تضعیف بیش از پیش سطح زندگی ساکنان سکونتگاه‏های غیررسمی دامن زده است، تداوم مشکلات بغرنج در ابعاد اجتماعی-فرهنگی، محیطی، اقتصادی، زیرساختی و ... بوده است که مهم‏ترین هدف رضایتمندی شهروندی، یعنی بهبود کیفیت زندگی شهری را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است. هدف پژوهش حاضر، تعیین و بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاه‏های غیررسمی است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده و داده‏ها براساس پرسش‏نامه گردآوری شده‏اند. جهت ارزیابی پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ و جهت تعیین روایی پژوهش، از روایی صوری بهره گرفته‏ شده است. جامعه‏ی آماری با حجم نمونه‏ی 350 نفر، شامل ساکنان سکونتگاه غیررسمی محله‏ی یوسف‏آباد کلانشهر تبریز است و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‏افزار SPSS صورت گرفته است. براساس نتایج، رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی شهری، در حد پایین 85/2 ارزیابی شد. همچنین براساس یافته‏ها، بیشترین رابطة معناداری به ترتیب بین متغیرهای وضعیت شغلی(791/0)، ، وضعیت درآمدی(788/0)، و کمترین رابطه با متغیر نهایت امنیت محیطی (601/0) و سیمای نمادین محیطی (636/0) با رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی شهری وجود دارد. و همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون‏ چند‏گانه نشان داد که در سطح ویژگی‏های محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیرساختی به ترتیب زیرشاخص‏های امنیت محیطی (801/0)، وضعیت درآمدی (473/0)، دارای بیشترین میزان تاثیر بر رضایتمندی ساکنان محلة یوسف‏آباد تبریز از کیفیت زندگی شهری می‏باشند. همچنین یافته‌های پژوهش بیانگر نامساعدبودن ابعاد کیفیت زندگی شهری در سکونتگاه‏ غیررسمی یوسف‏آباد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات