تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان مبتنی بر شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری با تأکید بر نظر شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 دانشیار گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران،تهران، ایران

3 استاد گروه شهرسازی،دانشکده شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: امروز رویکرد حکمرانی خوب شهری توانسته است نقش خود را در بهبود مدیریت شهری معاصر به خوبی نشان دهد.

هدف پژوهش: هدف این پژوهش تحلیل عملکرد مدیریت شهری همدان، بر مبنای شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری و اولویت‌بندی شاخص‌های مؤثر بر حکمروایی مطلوب شهری با توجه به نظرات شهروندان است.

روش شناسی تحقیق: این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم از طریق منابع کتابخانه‌ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماری پژوهش شهروندان شهر همدان بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون خی دو نیکویی برازش و آزمون فریدمن استفاده گردیده است.

یافته ها و بحث: نتایج به دست آمده نشان می‌دهد سطح حکمروایی خوب شهری در همدان حدود 4/46% است و میانگین کل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری با مقدار 32/2 کمتر از حد متوسط 3 است. بنابراین مدیریت شهری همدان نسبت به هیچ یک از شاخص‌های حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت مطلوب قرار ندارد.

نتایج : نتایج مربوط به اولویت‌بندی شاخص‌ها، نشان داد که شاخص‌های قانونمندی، مسئولیت‌پذیری و شفافیت بیشترین تأثیرگذاری را در سطح حکمروایی مطلوب شهری همدان دارند. در نهایت نیز با توجه به یافته‌های تحقیق، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد مدیریت شهری در راستای حکمروایی مطلوب شهری و اجرای این رهیافت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 20 دی 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 20 دی 1400