ارزیابی تأثیر طرح‏های بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده مرکزی شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

بافت فرسوده شهر کرمانشاه در مرکز آن سهم قابل توجهی از وسعت آن را در بر می‌گیرد، این بافت از لحاظ اقتصادی به دلیل دربر داشتن مرکز تجاری شهر و همچنین حضور ابنیه تاریخی مهم در آن از اهمیت زیادی برخوردار است.از نظر اجتماعی این بافت فرسوده می‌باشد. در اثر این نوع فرسودگی پدیده هایی مانند مهاجرت ساکنین اصلی و استقرار طبقات فقیر در بافت باعث کاهش حس تعلق ساکنین و مشارکت پذیری پایین آن‌ها در اجرای طرح‌های شهری شده است. هدف این پژوهش ارزیابی اثرات اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی در ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین بافت‌های فرسوده در بافت مرکزی شهر کرمانشاه می باشدروش پژوهش مقاله حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است و از روش‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و همچنین روش‌های پیمایشی(مشاهده، مصاحبه، نظرسنجی و پرسشنامه) برای گردآوری داده‌ها استفاده شده شد. روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آزمون t تک نمونه‌ای بوده است، جامعه آماری این تحقیق کلیه ساکنین بافت‌های فرسوده .شهر کرمانشاه بوده که از طریق فرمول کوکران نمونه‌ای حدود 200 نفر به‌عنوان مشارکت‌کننده انتخاب شدند. نتایج نشان داد که بین میانگین تأثیر اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی بر کیفیت زندگی ساکنین بافت مرکزی شهر کرمانشاه و میانگین مفروض (۳) در سطح اطمینان ۹۵درصد تفاوت معناداری وجود دارد. این امر به معنای این است که اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی اثر کمی در کیفیت زندگی ساکنین داشته است. طرح‌های بهسازی و نوسازی بیشترین تأثیر را بر روی شاخص‌های کالبدی داشته و سایر شاخص‌های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و اقتصادی تأثیر کمتری از اجرای طرح‌های بهسازی و نوسازی پذیرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 14 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 29 فروردین 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1400