احتمال تداوم و تواتر دوره‌های بارانی و فاقد باران مطالعه موردی: شهرستان کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد چالوس، گروه جغرافیا، چالوس، ایران

چکیده

در این پژوهش، احتمال تداوم و تواتر دوره‏های بارانی و فاقد باران شهرستان کرج با استفاده از مدل زنجیرة مارکوف مرتبة اول دو حالته مورد بررسی قرار گرفت. دادة بارندگی روزانه برای بازۀ‏ زمانی ۲۴ سال (2010- 1986) بوده و سپس بر اساس ماتریس شمارش تغییر وضعیت روزهای بارانی و فاقد باران مرتب شد و سرانجام با روش درست‏نمایی بیشینه محاسبه گردید. طبق نتایج پژوهش احتمال وقوع بارندگی در هر روز به طور متوسط 25/0 و عدم وقوع آن 79/0 تعیین شد. اما بیشترین احتمال وقوع بارندگی در شهرستان کرج برای ماه اکتبر است که با احتمال وقوع 53/0 مشخص شد. ماه مارس با کوتاه‏ترین دورة برگشت یعنی 5/4 روز برای بارندگی‏های 2 روزه و 5/13 روز برای بارندگی‏های 3 روزه و ماه سپتامبر با طولانی‌ترین دورة برگشت یعنی 08/27 روز برای بارندگی 2 روزه و 25/705 روز برای بارندگی 3 روزه شناسایی شده‏اند. بر اساس محاسبة احتمال رخداد روزهای بارندگی از طریق توزیع پواسون، ماه‏های ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، مِی و دسامبر، حداکثر احتمال رخداد بارندگی در p(x=4) را دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات