سنجش دمای روی زمین در ارتباط با مدل رقومی ارتفاعی با استفاده از زمین آمار در محیط(GIS) (مورد مطالعه: استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی گروه جغرافیا ، دانشگاه پیام نور ،ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران.

3 دانشجوی‌ارشد هیدورژئومورفولوژی- برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه مازندران، ایران.

چکیده

    دمای سـطح زمین برای انواع وسیعی از مطالعات علمی از اقلیم­شناسـی و هواشناسـی تا هیدرولوژی، بوم­شناسی، زمین­شناسی، علوم پزشکی، طراحی و بهسازی شبکه حمل و نقل و مکانیابی آتش‌سوزی‌ها مورد نیاز است پژوهش حاضر باهدف بررسی سنجش دمای سطح زمین  با استفاده از زمین‌آمار و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی در  استان یزد می­باشد،روش­کار در این پژوهش به این شیوه می­باشد که  ابتدا داده­های هواشناسی (8 ایستگاه) با دوره زمانی20 ساله(1377 تا 1397) به صورت ماهانه دریافت و در ادامه برای ارزیابی دمای سطح­زمین معادله رگرسیون برای هر ماه تهیه شد سپس از ابزار Rastercalculator  برای تجزیه تحلیل داده­ها استفاده گردید در پایان برای اختلاف نوسانات تمام ماه ها از ابزار Cellstatistics بهره گرفته شد نرم افزارهای استفاده شده در این تحقیق عبارتند از: ArcGis و  Excelمی­باشند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در بین ماه های سال ماه(ژوئن-ژوئیه_اوت) نسبت به سایر ماه ها از نوسان دمایی بالایی برخوردار است این نوسانات مریوط به شهرستان­های طبس، بهاباد، اردکان، بافق، میبد و یزد است.

کلیدواژه‌ها