تعیین تقویم زمانی آسایش اقلیمی به‌منظور برنامه‌ریزی گردشگری در شهرهای منتخب توریستی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقلیم شناسی گروه جغرافیا دانشگاه امام علی (ع)

چکیده

عامل میل به کسب درآمد در شکل گیری نگرش و تغییر رفتار روستائیان با محیط طبیعی پیرامون  ارتباط مستقیم دارد. در این پژوهش پیامدهای محیطی  میل به کسب درآمد روستائیان ساکن در نواحی ساحلی، جلگه ای، کوهپایه و کوهستانی مورد بررسی قرار گرفته است، روش این تحقیق پیمایشی وتوصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق، سکونتگاههای روستایی  ناحیه ساحلی، جلگه، کوهپایه و کوهستان در شهرستان تالش از توابع استان گیلان است. تعداد 386 پرسشنامه در نواحی مطالعاتی تکمیل شد که با روش آلفای کرونباخ دارای پایایی  78/0 بود، برای توصیف داده ها  از  نرم افزازSPSS و تحلیل عاملی از نرم افزارPLS  استفاده شده است.  یافته ها نشان میدهد روستاهای ناحیه کوهستانی با 80.6 درصد میل به کسب درآمد  بیشتر و نگرش مثبت محیطی(58.6) کمتری نسبت به سایر نواحی دارند و این نتیجه نشانگر روند رو به رشد شکل گیری پیامدهای منفی محیطی در این ناحیه است،  در سنجش نگرش­های روستائیان، نگرش مثبت نسبت به نگرش منفی درنواحی مطالعاتی سطح پایین تری دارد و این وضعیت در شکل گیری رفتار نامطلوب از جمله تخریب و بهره برداری نامناسب از منابع میتواند در روند رابطه نادرست انسان و محیط تاثیر گذار باشد . بر اساس نتایج این تحقیق عامل میل به کسب درآمد در شکل گیری نگرش مثبت و منفی در رفتار با محیط طبیعی، رابطه مستقیم و موثری دارد.

کلیدواژه‌ها