تحلیل کاربری اراضی شهر ایلام بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه باختر ایلام، ایلام ,ایران

2 دانشیار گروه 'گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه غیرانتفاعی باختر ایلام.ایلام,ایران

چکیده

      افزایش جمعیت در سال­های اخیر و به دنبال آن گسترش پدیده شهرنشینی، موجب گردیده توسعه شهری و الگوهای مناسب در جهت رشد و توسعه کالبدی شهر، اهمیت ویژه­ای یابد. در این زمینه جهت ساماندهی سطوح پراکنده شهری، از الگوهای نوین برنامه­ریزی شهری از جمله رشد هوشمند استفاده می­کنند. در این راستا این پژوهش به دنبال بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهر ایلام بر اساس نظریه رشد هوشمند شهری به روش توصیفیـتحلیلی انجام گرفته است. اطلاعات موردنیاز به روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است. در این پژوهش با بهره­گیری از نظرات 80 کارشناس و متخصص امور شهری و با استفاده از مدل AHp ، شاخص­های موردنظر، وزن­دهی گردیده و به وسیله مدل تصمیم­گیری چندمعیاره ELECTRE، به تحلیل و ارزیابی نواحی چهارگانه شهر ایلام براساس شاخص­های رشد هوشمند شهری پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که توزیع کاربری در سطح شهر ایلام در سطح استاندارد نیست. همچنین در بخش رتبه­بندی مناطق، منطقه یک شهری بیشترین انطباق را با شاخص‌های رشد هوشمند شهری دارد. این نشان می‌دهد که کاربری اراضی موجود در این منطقه نسبت به دیگر مناطق شهری به شکل مناسب‌تر و منطبق با اصول رشد هوشمند شهری تخصیص یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها