ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

    لازمه پیشبرد توسعه در هر جامعه، به داشتن پشتوانه­های اجتماعی بستگی دارد که سرمایه اجتماعی یکی از آن‌ها است که دارای عناصری چون اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی می‌باشد. هدف مقاله حاضر ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری در شهر زابل می باشد. مقاله حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی - تحلیلی می­باشد. نحوه جمع­آوری اطلاعات «پیمایشی» است، نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 384  نفر از شهروندان بالای 15 سال شهر زابل می­باشد که به روش نمونه­گیری طبقه­ای و تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز در نرم‌افزارSpss، با استفاده از ضریب همبستگی رگرسیون برای آزمون فرضیه­ها و آزمونt-test  برای سنجش گویه­ها انجام‌شده است. یافته‌های حاصل نشان داد که رابطه بین مؤلفه­های سرمایه اجتماعی و توسعه شهری تأیید می­شود. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، حاکی از آن است که دو متغیر انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی در معادله باقی‌مانده‌اند و بالاترین تأثیر را در تبیین متغیر وابسته )توسعه شهری) داشته اند. درنهایت بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش می­توان بیان کرد که سرمایه اجتماعی می­تواند نیروی معنوی بسیار قوی برای توسعه شهری است.

کلیدواژه‌ها