تحلیل و ارزیابی تاثیر سرمایه انسانی برثبات و همگرایی در اقتصاد منطقه ای (رهیافت پانل دیتا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی پیام نور

چکیده

چکیده
یکی از مهم ترین موضوعات روز در برنامه ریزی منطقه ای و توسعه همگون، بحث پایداری با هدف عدالت درحوزه روابط انسان و طبیعت و رعایت عدالت اجتماعی است. مطابق نظریات جدید رشد ، سرمایه انسانی به عنوان عامل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع مد نظر می باشد . از این رو ، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر شاخص سرمایه انسانی بر همگرایی اقتصادی کشورهای منتخب درحال توسعه است . بدین منظور از شاخص سرمایه انسانی (EDUH) وشاخص پایداری اقتصادی (VGDP) برای دوره زمانی 2018-2001 ، به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشانگرتاثیرمثبت سرمایه انسانی، تاثیرمثبت درجه باز بودن و تاثیر منفی تورم بر ثبات اقتصادی را نشان می دهد. به مفهوم دیگر با افزایش سرمایه انسانی، پایداری اقتصاد منطقه ای در کشورهای منتخب افزایش می یابد.
واژه های کلیدی :سرمایه انسانی ، توسعه پایدار ، پایداری اقتصاد منطقه ای، داده های تابلویی ، کشورهای منتخب.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 29 مهر 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 26 اسفند 1398