کلیدواژه‌ها = الگوهای مکانی جرم
ساماندهی امنیت محلات شهری با رویکرد شناسایی کانونهای جرم زا

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 324-332

JGET-2010-1196(R2)

محمد اسکندری؛ فرحناز افشین