شناسایی عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری براساس تفاوت های جنسیتی در شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

با توجه به افزایش جمعیت شهر قزوین در سال های اخیر و همچنین نگاه سنتی ساکنان این شهر، لزوم وجود مطالعه در خصوص کیفیت فضای شهری بر اساس تفاوت‌ های جنسیتی بسیار محسوس می‌ باشد. چرا که عدم توجه به این عامل اساسی در فرآیند توسعه شهری ، معضلات فراوانی را در آینده در پی خواهد داشت که آثار منفی آن تا مدت زیادی در فضاهای شهری حاکم خواهد بود. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه‌ های موثر بر کیفیت فضاهای شهری و میزان تاثیر این مولفه‌ ها انجام گرفته است. روش تحقیق به کار رفته در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و جامعه مورد مطالعه شهروندان شهر قزوین با جمعیت 485488 نفر می‌ باشند که در نتیجه حجم نمونه مورد نیاز با استفاده از فرمول کوکران و با سطح اطمینان 95 درصد، 390 نفر تعیین شد. بر اساس تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه به روش تحلیل عاملی در نرم افزار SPSS ، بیست و هشت مولفه موثر بر کیفیت فضاهای شهری و میزان اهمیت هر یک از این مولفه‌ ها در قالب پنج عامل اصلی زیست‌ محیطی ، اجتماعی ، ایمنی ، کالبدی و فضایی گروه‌ بندی و مشخص گردید. در ادامه نیز برای سنجش تفاوت دیدگاه زنان و مردان نسبت به عوامل موثر بر کیفیت فضاهای شهری از آزمون تی دو نمونه‌ ای مستقل در سطح اطمینان 95 درصد استفاده گردید که نتایج حاصل نشان از آن دارد، در عوامل زیست‌ محیطی و کالبدی تفاوت دیدگاهی بین مردان و زنان مشاهده نمی‌ شود اما در عوامل فضایی ، ایمنی و اجتماعی این تفاوت دیدگاه میان گروههای جنسی مشهود می‌ باشد. از اینرو پیشنهاد می‌ گردد که مدیران ، برنامه ریزان و تصمیم سازان شهری به منظور افزایش رضایتمندی شهروندان و حضور هر چه بیشتر آنان در این فضاها ، جهت ارتقای عوامل و مولفه‌ های موردنظر گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 08 مهر 1401