تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری در نواحی روستایی و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن (مطالعه موردی: شهرستان ماسال و سیاهکل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، و احد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه توسعه گردشگری در شکل انبوه و خودجوش با اثرگذاری بر بنیانهای اقتصادی روستایی، اثرات و پیامدهای گوناگونی به دنبال داشته است.

هدف پژوهش: تحلیل تطبیقی الگوهای گردشگری و پیامدهای اقتصادی اجتماعی آن بر نواحی روستایی شهرستان های ماسال و سیاهکل می باشد.

روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت استقرایی-قیاسی است .جامعه آماری پژوهش کلیه دهیاران و کارشناسان روستاهای هدف گردشگری ماسال و سیاهکل می ‎باشند که از هر شهرستان، 20 روستا که گردشگران بیشترین بازدید و اقامت شبانه را داشتند،هدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات؛ مصاحبه،مشاهده و استفاده از پرسشنامه می باشد که روایی شاخص ها، با نظر کارشناسان مربوطه تایید شد. و چون میزان آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرهای تحقیق بالاتر از 0/7 و برابر (0/824) بود، لذا پایایی پرسشنامه نیز قابل قبول است. داده های ب‎دست آمده در نرم افزار SPSS با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد.

قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مطالعاتِی، شهرستان‎ های سیاهکل و ماسال می ‎باشد.

یافته ‎ها و بحث: نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین متغیرهای پیامدهای اقتصادی اجتماعی ناشی از الگوهای گردشگری روستایی این شهرستان ها از دیدگاه مدیران و کارشناسان تفاوت معنی داری وجود دارد.

نتایج: شکل‌گیری و گسترش گردشگری در نواحی روستایی این دو شهرستان به صورت خودجوش و بدون برنامه ‎ریزی و مدیریت مناسب بوده و باعث پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردیده که بعضاً موجب برخی دگرگونی‌های فضایی و اجتماعی اقتصادی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 06 آذر 1399
  • تاریخ بازنگری: 07 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 16 اردیبهشت 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 16 آذر 1400