اولویت‌بندی معیارهای طراحی و تبدیل خیابان به پیاده‌راه به منظور توسعة گردشگری در بافت تاریخی (نمونه موردی: خیابان امام سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، مهندسی معماری، دانشکده فنی پسران سمنان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار ، مهندسی معدن، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران.

چکیده

مقدمه: با بیان اینکه امروزه نقش عابر پیاده در شهر و به خصوص بافت‌های کهن بسیار کمرنگ‌تر از پیش است، این پژوهش درصدد یافتن راهکارهای لازم جهت طراحی پیاده‌راه در بافت‌های تاریخی می‌باشد.
هدف پژوهش: بدین منظور، تلاش می‌شود با استفاده از معیارهای مستخرج از مطالعات و تجربیات پیشین، قابلیت پیاده‌مداری محور تاریخی- گردشگری خیابان امام در شهر سمنان، مورد ارزیابی قرار گیرد.
روش شناسی تحقیق: بنابراین با کمک روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، محدودة مورد نظر در ماتریس SWOT مطالعه و نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت مؤثر بر قابلیت پیاده‌روی محور مذکور، مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها و بحث : نتایج نشان داد که نقاط قوت، زمینه‌هایی را برای استفاده از فرصت‌ها در این محور تاریخی ایجاد می‌کند و قابلیت تبدیل شدن به پیاده‌راه را دارد. سپس معیارهای ارتقای کیفیت پیاده‌راه محور مورد مطالعه با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، اولیت‌بندی شد که به ترتیب شامل نفوذپذیری و دسترسی، تنوع کاربری و فعالیت، کالبد بافت و مسیر می‌باشند.
نتایج : در پایان براساس مطالعات و تحلیل صورت گرفته، طرح پیشنهادی جهت ارتقای قابلیت پیاده‌مداری محور مذکور ارائه شده است که می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای تسهیل و تشویق پیاده‌روی و توسعة گردشگری را فرهم نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 29 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 31 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 فروردین 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 16 مرداد 1400