ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر زابل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده

لازمه پیشبرد توسعه در هر جامعه، به داشتن پشتوانه‌های اجتماعی بستگی دارد که سرمایه اجتماعی یکی از آن‌ها است که دارای عناصری چون اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و آگاهی اجتماعی می‌باشد. هدف مقاله حاضر ارزیابی و تحلیل تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در توسعه شهری در شهر زابل می باشد. مقاله حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی - تحلیلی می‌باشد. نحوه جمع‌آوری اطلاعات «پیمایشی» است، نمونه آماری این پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر از شهروندان بالای 15 سال شهر زابل می‌باشد که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز در نرم‌افزارSpss، با استفاده از ضریب همبستگی رگرسیون برای آزمون فرضیه‌ها و آزمونt-test برای سنجش گویه‌ها انجام‌شده است. یافته‌های حاصل نشان داد که رابطه بین مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی و توسعه شهری تأیید می‌شود. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام، حاکی از آن است که دو متغیر انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی در معادله باقی‌مانده‌اند و بالاترین تأثیر را در تبیین متغیر وابسته )توسعه شهری) داشته اند. درنهایت بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش می‌توان بیان کرد که سرمایه اجتماعی می‌تواند نیروی معنوی بسیار قوی برای توسعه شهری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات