انتخاب روش‌ تأمین ﻣﺎﻟﯽ بهینه در جهت ساخت پروژه‌های تجاری و تفریحی مورد پژوهی؛ مجتمع سیتی سنتر شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، کارشناس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد و عضو هیئت‌داوران فصلنامه

چکیده

با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران‌های مالی در این کشورها، امکان تأمین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ به عنوان یک مشکل ساختاری نمایان شده است. این روند با توجه به افزایش جمعیت در سال‌های گذشته و توسعه شهرنشینی، نیاز به ساخت و اجرای پروژه‌های مسکونی، اداری، تجاری و تفریحی و غیره و تأمین سرانه‌های آن‌ها را در سطوح شهری افزایش داده است. از اینرو انتخاب روش‌ تأمین ﻣﺎﻟﯽ بهینه در جهت ساخت پروژه‌ها، ضروری به نظر می‌رسد که در این تحقیق با نمونه موردی مجتمع سیتی سنتر شهر یزد، سعی شده است این انتخاب بهینه صورت گیرد. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی و با روش تحلیلی - ریاضی انجـام شـده اسـت. جمع‌آوری اطلاعات با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و کارشناسان تشکیل می‌دهند که حجم ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ با استفاده از پانل دلفی به میزان 50 نفر انتخاب شدند. در جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از الگوریتم سلسه مراتبی و پیاده‌سازی آن در نرم‌افزار excel و expert choice بهره گرفته شده است. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که زیر معیارها فاینانس ‏با وزن کل 0.170 در اولویت اول، روش ریفاینانس با وزن کل 142/0 در اولویت دوم و روش یوزانس با وزن 0.122 در اولویت سوم روش تامین مالی بهینه جهت ساخت پروژه‌های تجاری و تفریحی سیتی سنتر شهر یزد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات