کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی شاخص خشکسالی رطوبت محصول (CMI) برعملکردگندم دیم مطالعه موردی(حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 324-337

علی خدمت زاده؛ عادل نبی زاده بلخکانلو؛ زهرا حجازی زاده


2. ارزیابی شاخص خشکسالی رطوبت محصول (CMI) برعملکردگندم دیم مطالعه موردی(حوضه آبریزسیمینه رود دریاچه ارومیه)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 205-192

JGET-2002-1152

عادل نبی زاده بلخکانلو؛ زهرا حجازی زاده؛ علی خدمت زاده