کلیدواژه‌ها = حوضه‌ی آبخیز طارم
ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه ی آبخیز طارم، استان زنجان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 36-26

JGET-1701-1000

حسین موسی زاده؛ ایوب بدراق نژاد؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی


ارزیابی توان اکولوژیک توسعه شهری- روستایی حوضه‌ی آبخیز طارم، استان زنجان با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 102-112

ایوب بدراق نژاد؛ حسین موسی زاده؛ رضا سارلی؛ حمیدرضا ساری محمدلی