نویسنده = مهدی رمضان زاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نقش مولفه های سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستاها( مطالعه موردی : روستای چورن، دهستان زانوس رستاق ،شهرستان نوشهر)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-133

محمد علی الهی چورن؛ اسفندیار الهی چورن؛ مهدی رمضان زاده