نویسنده = زهرا اسکندری شهرکی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل جغرافیایی موثر در امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان زنجان)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-58

مهدی چراغی؛ بهروز محمدی یگانه؛ زهرا اسکندری شهرکی