اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر نصرالله مولائی هشجین

استاد دانشگاه آزاداسلامی واحد رشت

nmolaeihiaurasht.ac.ir
09111311751

سردبیر

دکتر نصرالله مولائی هشجین

استاد دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

nmolaeihiaurasht.ac.ir
09111311751

مدیر داخلی

دکتر مهسا مولائی هشجین

دکتری تخصصی معماری دکتری معماری، گروه مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا، رشت، ایران

mahsamolaei69yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر اسفندیار زبردست

شهرسازی استاد شهرسازی، دانشگاه تهران

zebardstut.ac.ir

دکتر سیدکاظم علوی پناه

خاکشناسی و سنجش از دور استاد گروه کارتوگرافی، دانشگاه تهران

salavipanaut.ac.ir

دکتر صدیقه لطفی

جغرافیا-برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا ، دانشگاه مازندران

s.lotfiumz.ac.ir

دکتر نصرالله مولائی هشجین

Human Geography دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت

nmolaeihiaurasht.ac.ir
09111311751

دکتر سید رضا حسین زاده

ژئومورفولوژی دانشیار جغرافیای طبیعی، دانشگاه فردوسی مشهد

www.um.ac.ir/~srhosszadeh
srhosszadehum.ac.ir

دکتر علی شکور

جغرافیا-برنامه ریزی روستایی استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

alishakoor52yahoo.com

دکتر مجید شمس

جغرافیا برنامه ریزی شهری استاد گروه جغرافیا ، دنشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

fazelman362yahoo.com

دکتر غریب فاضل نیا

جغرافیا- برنامه ریزی روستای دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه شیراز

gh.fazelniyashirazu.ac.ir

دکتر حمیدرضا متین فر

سنجش از دور و GIS دانشیار گروه مهندسی کشاورزی و خاکشناسی، دانشگاه لرستان

matinfar.hlu.ac.ir

ویراستار ادبی

دکتر جهاندوست سبزعلیپور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

s.aaiaurasht.ac.ir
0000-0003-3528-3904

ویراستار انگلیسی

امید جمشیدزهی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان

omid.jamshid94gmail.com

کارشناس نشریه

مهندس مریم برنجی یوسفی

کارشناسی ارشد شهرسازی کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی، گروه مهندسین مشاور آبادگران شهر و روستا، رشت، ایران

maryamys513gmail.com
01322241985