دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 20، شهریور 1403 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بازارچه میلک بر کیفیت زندگی شهروندان زابل

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ مرضیه سالاری نیا؛ امید جمشید زهی؛ امیر هوشنگ رجبی کلوانی