دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 19، خرداد 1403 
نقش برندسازی صنایع دستی در توسعه روستاهای غرب استان گیلان

مهران بازرگانی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ سید صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی


عوامل توسعه نیافتگی نواحی مرزی، مطالعه موردی شهرستان های مرزی استان کرمانشاه

سید عباس احمدی؛ بهادر زارعی؛ محمد رئوف حیدری فر؛ آئیژ عزمی؛ سیروس فهمیمی


تبیین عوامل اصلی توسعه گردشگری استان زنجان

10.22034/jget.2023.335760.1413

محمد تقی حیدری؛ جواد جهانگیرزاده؛ محمد رسولی؛ تمین الله بالیده