دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آذر 1402 
تحلیل فضایی اثرات جابجایی پایتخت در تعادل‌های منطقه ای ایران

مهدی خداداد؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ میرنجف موسوی؛ حسن آهار