ضرورت واکاوی ‌پسماندهای جامد شهری از مبدأ تا مقصد با تأکید‌ بر شهر آستارا (غرب استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران

2 استادیارگروه جغرافیا، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی ،آستارا ، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ،رشت ، ایران

چکیده

مقدمه: برنامه‌ریزی‌ پسماندهای جامد شهری فرآیندی پیچیده و چند وجهی است که نیازمند عزم جدی دستگاه‌های متولی و همکاری سایر بخش‌هایی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این امر دخیل هستند. آستارا از شمالی‌ترین شهرهای ایران و غربی‌ترین شهر‌ استان گیلان ‌با ویژگی‌های زیست‌محیطی منحصر به فردی که دارد نیازمند یک برنامه‌ریزی منظم برای مدیریت پسماندهاست.

هدف‌ پژوهش:‌ مقاله‌ با هدف بررسی نقاط ضعف و‌ قوت و فرصت‌ها و تهدید‌ها‌ی مدیریت پسماند شهر آستارا تدوین شده است.

روش‌شناسی تحقیق: ‌‌این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن تحلیل وضعیت موجود مدیریت پسماند شهر آستارا با استفاده از مدل تحلیلی‌SWOT به بررسی نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های مدیریت پسماند‌ با روش پرسشنامه‌ای دلفی پرداخته‌‌؛ جامعه آماری شامل‌30 نفر از متخصصان و کارشناسان پسماند‌ و... ‌است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. ضریب پایایی پرسشنامه در روش آماری آلفای کرونباخ 75/0 تخمین زده شد.

قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی‌ شامل شهر آستارا‌، ‌که مطابق سرشماری سال1395 دارای 51579 نفر بوده.

یافته‌ها و بحث: در بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای مدیریت پسماند با توجه به اینکه جمع امتیاز وزن دار برابر با 92/1 است و مقدار آن از عدد 5/2 کمتر است بنابراین در مدیریت پسماند شهر آستارا از فرصت‌های موجود به نحو احسن استفاده نشده .

نتایج: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که مراحل پنجگانه مدیریت پسماند در شهر آستارا با مشکلات ساختاری عدیده‌ای مواجه است و نقاط ضعف بر‌ ‌ نقاط قوت غلبه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 اسفند 1400
  • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 15 فروردین 1401