دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

مدلسازی مدیریت هوشمند شهری راهکاری نوین برای حکمروایی خوب شهری (مورد مطالعه: شهر شاهرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/jget.2023.418675.1513

حسین وکیلیان؛ عباس ارغان؛ سعید کامیابی


شناسایی و اولویت بندی راهبردهای مدیریت شهری به منظور بازآفرینی بافت فرسوده محدوده مرکزی شهر رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.22034/jget.2023.385079.1475

پریسا خوش پسند؛ علیرضا پورشیخیان؛ حسین اصغری؛ سیده صدیقه حسنی مهر