دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر مدیریت و توسعه‌ی گردشگری سلامت (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

10.22034/jget.2023.418397.1512

حامد سلیمانی مصطفی چایی؛ علی پناهی؛ ابراهیم تقوی


شناسایی و اولویت‌بندی مسائل توسعه پایدار روستایی ( مورد مطالعه: روستاهای شهرستان خلخال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1402

10.22034/jget.2023.423258.1517

بهراد عزیزی؛ ولی اله رستمعلی زاده؛ نادر مطیع حق شناس


ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری از منظر عینی و ذهنی (مطالعه موردی: خیابان های اصلی شهر رشت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22034/jget.2023.353835.1446

مازیار نبی زاده ذوالپیرانی؛ نورالدین عظیمی


بازمهندسی حکمرانی آب در حوضه آبریز زاینده‌رود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22034/jget.2023.383075.1473

حسن یعقوب نیا؛ افشین متقی؛ محمد یوسفی شاتوری


تحلیل سیستمی عوامل تاثیرگذار بر مناسبات هیدروپلیتیک رودهای مرزی و مشترک ایران و عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22034/jget.2023.424044.1519

زکیه آفتابی؛ مراد کاویانی راد؛ محمد کوهانی


بررسی تطبیقی کارکرد شهرهای کوچک نوپا با تاکید بر موقعیت مکانی-فضایی نمونه موردی استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1402

10.22034/jget.2024.401055.1496

حسین عموزاد مهدیرجی؛ اسماعیل علی اکبری؛ عبدالحمید نظری؛ مصطفی طالشی


تحلیلی بر تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی شهری در برابرخطرپذیری لرزه ای (موردپژوهی شهر خلخال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/jget.2024.383111.1474

سیده فریا آقایاری؛ رسول صمدزاده؛ محمدتقی معصومی


مسیریابی بهینه امدادرسانی در بافت‌های کالبدی آسیب‌پذیر به‌منظور تخلیه اضطراری جمعیت به‌هنگام حوادث ناگهانی (مطالعه موردی: شهر سقز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22034/jget.2024.424867.1521

محمد رسولی؛ علی مطهری؛ محمدرضا روزبهانی؛ احمد کریمی


پتانسیل های گردشگری در توسعه کارآفرینی زنان روستایی مطالعه موردی زنان روستای وکیل اباد اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22034/jget.2024.316871.1373

منصور رحمتی؛ فاطمه مقبولی