موضوعات = مهندسی جغرافیایی و GIS و دیگر فناوری ها
جایگاه شاخص‌های رشد هوشمند در توسعه بافت‌های شهری مطالعه موردی: شهر مراغه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 895-912

10.22034/jget.2023.319838.1379

منیژه لاله پور؛ مرضیه اسمعیل پور؛ شیوا سلطانی


تاثیر الگوهای فضای سبز شهری بر توزیع فضایی آلاینده های آلودگی هوا (مورد مطالعه: تهران)

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 633-646

عادل مردانه؛ عارف قادری؛ نوردالدین میثاق


ارزیابی و مکان یابی بهینه کاربری آموزش عالی در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد واحد شهر ساری)

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 661-674

محمد شفیعی تیلکی؛ صدرالدین متولی؛ غلامرضا جانباز قبادی