موضوعات = مهندسی جغرافیا یی و مخاطرات محیطی
طبقه بندی الگوهای همدید بادفون با استفاده از روش تحلیل مولفه های مبنا در شهرستان رشت

دوره 8، شماره 3، آذر 1403

10.22034/jget.2023.405433.1504

غلامرضا نوروزی گوهری؛ پرویز رضائی؛ نصرالله مولائی هشجین


شناسایی و تحلیل سینوپتیکی امواج گرمایی کلانشهر اهواز

دوره 8، شماره 3، آذر 1403

10.22034/jget.2023.346928.1434

سوفیا خزایی کوهپر؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی


ارائه مدل توسعة تمدن بوم‌شناختی و محیط زیستی در ورزش (مورد مطالعه: وزارت ورزش و جوانان)

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 541-554

پونه قنبری؛ مینا حکاک زاده؛ محسن منوچهری نژاد


واکاوی خشکسالی و پیامدهای آن بر پهنه آبی تالاب انزلی

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 585-598

کیوان اسدی؛ پرویز رضائی؛ بهمن رمضانی


سنجش و ارزیابی مولفه های تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعه موردی: شهرک میان آباد اسلامشهر)

دوره 6، شماره 2، تیر 1401، صفحه 471-486

تورج سلطانی اصل؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ رحیم سرور


پهنه بندی سیلاب حوضه آبریز شهر چایی ارومیه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 83-70

JGET-2002-1151(R1)

علی خدمت زاده؛ مهدی حسنی نطام آباد