کلیدواژه‌ها = احیاء بافت تاریخی؛ توسعة گردشگری؛ تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)؛ تحلیل سوات