کلیدواژه‌ها = شهر اردبیل
شناسایی مهمترین مخاطرات طبیعی تأثیر‌گذار بر آسیب‌پذیری شهری نمونه موردی: شهر اردبیل

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 283-296

اصغر پاشازاده؛ محمدحسن یزدانی؛ فاطمه زادولی


تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 427-444

یوسف درویشی؛ هادی غلامی نورآباد؛ سکینه مومن پور آکردی


تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور(مطالعه موردی شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 191-174

JGET-1901-1069(R3)

یوسف درویشی؛ هادی غلامی نورآباد؛ سکینه مومن پور آکردی