کلیدواژه‌ها = شهر جهانی
سنجش میزان توسعه و درجه جهانی شدن شهرها با تأکید براندیشۀ جان فریدمن

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 147-159

حسن کامران دستجردی؛ نرجس سادات حسینی نصرآبادی