کلیدواژه‌ها = زابل
بررسی تطبیقی تأثیر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بازارچه میلک بر کیفیت زندگی شهروندان زابل

دوره 8، شماره 2، شهریور 1403

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ مرضیه سالاری نیا؛ امید جمشید زهی؛ امیر هوشنگ رجبی کلوانی