کلیدواژه‌ها = روستا
تبیین اثرات گردشگری در پایداری نواحی روستایی (مطالعه موردی : شهرستان آستانه اشرفیه)

دوره 8، شماره 3، آذر 1403

10.22034/jget.2023.327901.1394

آمنه حسن کاظمی؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار


تحلیل روابط متقابل شهر جیرفت با روستاهای پیرامون تحت نفوذش.

دوره 8، شماره 2، شهریور 1403

10.22034/jget.2023.360611.1454

صدیقه موسی زاده؛ غلام رضا میری؛ محمود رضا انوری


تحلیل آسیب‌شناسی مدیریت محلی در روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه اخیر

دوره 8، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 19-36

10.22034/jget.2024.178351

فرزاد امدادی صومعه سرایی؛ تیمور آمار؛ محمد باسط قریشی


تبیین عوامل کالبدی و محیطی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری شهر رشت

دوره 7، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 739-750

10.22034/jget.2024.135127

علی یوسفی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضایی


تبیین عوامل حفظ و توسعه پایدار هویت روستا(مورد مطالعه: دهستان قائم‌آباد، شهرستان شهریار)

دوره 7، شماره 3، آذر 1402، صفحه 649-666

10.22034/jget.2023.159410

احمد بختیاری؛ پرویز کردوانی؛ مجید شریعت پناهی؛ علیرضا استعلاجی


تحلیل جغرافیایی کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان انزلی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 209-222

10.22034/jget.2023.269777.1238

اشرف حسین زاده؛ محمد باسط قریشی؛ نصرالله مولائی هشجین؛ تیمور آمار


تحلیل فضایی روابط شهر و روستا با تأکید بر پایداری جمعیت در مناطق روستایی (مورد مطالعه بخش خمام رشت)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 97-112

نقی ناظمی شادباش؛ حسین اصغری؛ علیرضا پورشیخان؛ تیمور آمار