نویسنده = آتوسا بیگ دلی
تحلیل سینوپتیکی آلودگی هوای مناطق۲، ۵، ۹ و ۱۸ شهرداری تهران

دوره 6، شماره 2، تیر 1401، صفحه 345-361

علی افشاری آزاد؛ بهمن رمضانی؛ آتوسا بیگ دلی؛ محمدرضا افشاری آزاد