نویسنده = سکینه مومن پور آکردی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور (مطالعه موردی شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1399، صفحه 427-444

یوسف درویشی؛ هادی غلامی نورآباد؛ سکینه مومن پور آکردی


2. تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند مناطق شهری با استفاده از مدل ویکور(مطالعه موردی شهر اردبیل)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1399، صفحه 191-174

یوسف درویشی؛ هادی غلامی نورآباد؛ سکینه مومن پور آکردی