نویسنده = پرویز رضائی
تبیین نقش بنیان‌های محیطی در توسعه پایدار سکونتگاه‌های روستایی(مطالعه موردی: منابع آب شهرستان شفت)

دوره 8، شماره 3، آذر 1403، صفحه 19-32

10.22034/jget.2024.140650

فاطمه تقی زاده ناصرانی؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


طبقه بندی الگوهای همدید بادفون با استفاده از روش تحلیل مولفه های مبنا در شهرستان رشت

دوره 8، شماره 3، آذر 1403

10.22034/jget.2023.405433.1504

غلامرضا نوروزی گوهری؛ پرویز رضائی؛ نصرالله مولائی هشجین


واکاوی خشکسالی و پیامدهای آن بر پهنه آبی تالاب انزلی

دوره 6، شماره 3، آذر 1401، صفحه 585-598

کیوان اسدی؛ پرویز رضائی؛ بهمن رمضانی


تحلیل اثرات تالاب انزلی در پایداری اقتصادی روستاهای حاشیه تالاب انزلی

دوره 5، شماره 2، مهر 1400، صفحه 451-465

بهزاد مجیدی شیل سر؛ محمدباسط قرشی میناباد؛ تیمور آمار؛ نصرالله مولائی هشجین؛ پرویز رضائی


تعیین ظرفیت برد گردشگری طبیعت در حوضه آبخیز جیرنده

دوره 3، شماره 6، اسفند 1398، صفحه 123-133

مجید شفایی؛ پرویز رضائی