دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398 
11. تحلیل ظرفیت سنجی جمعیتی درمناطق مرزی استان اردبیل

صفحه 145-155

میرنجف موسوی؛ نگین بابائی تازه کند قشلاق؛ شیوا بویری